S50LEA
http://forum.hamradio.si/

ZEKom-1
http://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=9&t=13654
Stran 1 od 1

Avtor:  s55o [ 21 Jan 2013, 09:28 ]
Naslov prispevka:  ZEKom-1

Pozdravljeni!

Sprejet je bil ZEKom-1 (Ur.l. RS, št. 109/2012), ki prinaša nekaj novosti v dejavnost radioamaterstva. Zakon najdete na spodnjem linku:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=4315

Prilagam člene, ki se bistveno tičejo našega dela:

32. člen

(izvajanje radioamaterskih storitev)

(1) Radioamaterji lahko uporabljajo radijske frekvence, ki so s splošnim aktom iz 27. člena tega zakona predvidene za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev, na podlagi radioamaterskega dovoljenja.

(2) Tuji radioamaterji smejo uporabljati radijske frekvence iz prejšnjega odstavka, če imajo veljavno radioamatersko dovoljenje Evropske konference poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT). Tujim radioamaterjem, ki nimajo veljavnega radioamaterskega dovoljenja CEPT, agencija izda začasno dovoljenje ob smiselni uporabi tretjega in četrtega odstavka tega člena.

(3) Agencija izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, na vlogo radioamaterja ali društva ali zveze društev, v katere se združujejo radioamaterji, ki vlogi priloži potrdilo o opravljenem izpitu za radioamaterja, ali na vlogo pravne osebe, ki vlogi priloži dokazilo o registraciji društva ali druge pravne osebe na podlagi zakona, ki ureja organizacijo društev, in veljavno radioamatersko dovoljenje člana društva.

(4) Radioamatersko dovoljenje poleg vsebin, predvidenih z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, vsebuje:

1. podatke o imetniku radioamaterskega dovoljenja,

2. dodeljen klicni znak,

3. razred radioamaterja in

4. čas veljavnosti radioamaterskega dovoljenja.

(5) Agencija s splošnim aktom podrobneje uredi način izvajanja tega člena.

(6) Imetniki radioamaterskih dovoljenj iz prvega in drugega odstavka tega člena niso zavezanci za letno plačilo agenciji za uporabo radijskih frekvenc iz prvega odstavka tega člena.


200. člen

(uradne evidence)

(1) Agencija vodi uradne evidence:

1. operaterjev,

2. imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc,

3. imetnikov odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja,

4. imetnikov radioamaterskih dovoljenj.

(2) Uradne evidence iz prejšnjega odstavka vodi agencija kot med seboj povezano informatizirano zbirko podatkov.

(3) V uradni evidenci operaterjev agencija vodi naslednje podatke:

1. ime, naslov, davčno številko za fizične osebe,

2. firmo, sedež, matično številko, registrsko številko za pravne osebe,

3. o obvestilu, o javnem komunikacijskem omrežju oziroma javni komunikacijski storitvi,

4. o datumu začetka, spremembe ali prenehanja zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij in izvajanja javnih komunikacijskih storitev,

5. o odločbi o ugotovitvi, da gre za operaterja s pomembno tržno močjo,

6. o poravnavanju obveznosti operaterjev, ki izvirajo iz tega zakona,

7. o kaznovanju zaradi kršitev določil tega zakona.

(4) V uradni evidenci imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc agencija vodi naslednje podatke:

1. ime, naslov, davčno številko za fizične osebe,

2. firmo, sedež, matično številko, registrsko številko za pravne osebe,

3. o odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc, o elektronskem komunikacijskem omrežju, oziroma elektronski komunikacijski storitvi, za katero se uporablja dodeljena radijska frekvenca, o datumu prenehanja veljavnosti te odločbe in druge podatke iz te odločbe,

4. o poravnavanju obveznosti imetnika odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, ki izvirajo iz tega zakona,

5. o kaznovanju imetnika odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc zaradi kršitev določil tega zakona.

(5) V uradni evidenci imetnikov odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja agencija vodi naslednje podatke:

1. ime, naslov, davčno številko za fizične osebe,

2. firmo, sedež, matično številko, registrsko številko za pravne osebe,

3. o odločbi o dodelitvi elementov oštevilčenja, o elektronskem komunikacijskem omrežju oziroma elektronski komunikacijski storitvi, za katero se uporabljajo dodeljeni elementi oštevilčenja, o datumu prenehanja veljavnosti te odločbe ter druge podatke iz te odločbe,

4. o poravnavanju obveznosti imetnika ali imetnikov odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja, ki izvirajo iz tega zakona,

5. o kaznovanju imetnikov odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja zaradi kršitev določil tega zakona.

(6) V uradni evidenci imetnikov radioamaterskih dovoljenj agencija vodi naslednje podatke:

1. ime in naslov za fizične osebe,

2. firmo, sedež, matično številko, registrsko številko za pravne osebe,

3. o dodeljenem klicnem znaku.

(7) Agencija lahko v tem členu navedene podatke pridobiva tudi iz uradnih evidenc drugih državnih organov in neposredno po elektronski poti.

(8) Agencija vodi podatke iz tretjega odstavka tega člena, dokler operater zagotavlja javna komunikacijska omrežja oziroma izvaja javne komunikacijske storitve na podlagi tega zakona, nato pa jih hrani trajno. Podatke iz četrtega in petega odstavka tega člena pa agencija vodi ves čas, dokler ima fizična ali pravna oseba pravico uporabljati radijske frekvence oziroma uporabljati številke, nato pa jih hrani trajno.
236. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik ali društvo ali zveza društev, v katere se združujejo radioamaterji, če uporablja radijske frekvence, predvidene za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev brez veljavnega radioamaterskega dovoljenja ali brez veljavnega radioamaterskega dovoljenja CEPT (prvi in drugi odstavek 32. člena), ali če uporablja radijske frekvence, predvidene za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev, v nasprotju z določili splošnega akta agencije (peti odstavek 32. člena).

244. člen

(obstoječa radioamaterska dovoljenja)

Radioamaterska dovoljenja, ki jih je izdala agencija na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah in njegovih podzakonskih predpisov, se štejejo za dovoljenja, skladna s tem zakonom in veljajo do poteka njihove veljavnosti.

Lep pozdrav
Boštjan

Avtor:  s55o [ 31 Jan 2013, 12:19 ]
Naslov prispevka:  Re: ZEKom-1

ZRS je glede na sprejem ZEKom-1 ukrepala in na APEK poslala dopisa glede sodelovanja in pobude glede dovoljene moči na določenih obsegih in pridobitev pravice do uporabe novih obsegov.

Uradno sporočilo ZRS je TUKAJ

Upam, da bo kakšen pozitiven odziv.

lp
Boštjan

Avtor:  S56ZDB [ 03 Feb 2013, 20:14 ]
Naslov prispevka:  Re: ZEKom-1

PUARP sprejema ZRS. Dodatni komentar je v drugi temi.

73

S56ZDB, Darko

Avtor:  S57MJC [ 09 Mar 2013, 16:34 ]
Naslov prispevka:  Re: ZEKom-1

To je še en bistven člen v ZEKom-1, ki se tiče na radioamaterjev:


206. člen

(objava podatkov in informacij)

(1) Agencija mora na svojih spletnih straneh objavljati podatke in informacije najmanj o:

5. izdanih radioamaterskih dovoljenjih,


73 de Janez

Avtor:  s56oa [ 12 Mar 2013, 09:51 ]
Naslov prispevka:  Re: ZEKom-1

Tole slednje je lahko le statistika. V letu 2013 smo izdali 212 radioamaterskih dovoljenj.
Ni jim potrebno objavljati komu in kaj.

Če v zakonu ni nekaj eksplicitno navedeno, kaj in kako se objavlja, potem se tega izogibajo. Malo zaradi lenobe, malo zaradi stroškov, vsak dan bolj pa zaradi tega, ker lahko s strani kakega drugega zakona in državnega organa dobijo po glavi. Zadnja leta je tako aktualen Zakon o varstvu osebnih podatkov, ker niso sveta niti sodišča, niti sodniki.

Stran 1 od 1 Vsi časi so UTC + 1 ura
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/